Regulamin konkursu „WEGE SIOSTRY & NTFY”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ WEGE SIOSTRY & NTFY”.

 

2. Organizatorami Konkursu są: NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa oraz

 WEGE SIOSTRY Sp. Z o.o. ul. Magnolii 8/2, 05-509 Józefosław, (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator.

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na

instagramowym fanpage’u Marki Wege Siostry & NTFY w

dniach 07.06 do 12.06.2021 roku (do godziny 23:59). - Konkurs zostanie przeprowadzony na InstaStories Uczestników oraz na InstaStories Organizatorów.

 

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 

b) osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 

c) nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto na portalu Instagram.

c) osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować: InstaStories z Podaniem propozycji roślinnego dania (zdjęcie posiłku, nagrywane Stories, przepis – forma dowolna) z wykorzystaniem dowolnego rodzaju sera Wege Siostry.

 

§ 3 NAGRODY 

1. Nagrodą w Konkursie jest:  firmowa torba Wege Siostry wypełniona  produktami i deską z litego drewna z logo) + 7 dni diety NTFY.PL dla zwycięzcy

 

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest osoba, która opublikuje post z podaniem propozycji roślinnego dania (zdjęcie posiłku, nagrywane Stories, przepis – forma dowolna) z wykorzystaniem dowolnego rodzaju sera Wege Siostry.

Uczestników wyłonionych przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania Konkursu opublikują publiczną relację z propozycją dania i oznaczą Wege Siostry & NTFTY.pl.

 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 

 

4. Uczestnicy wyłonieni przez Komisję konkursową, zwani dalej Laureatem,  zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 1  dnia roboczego od daty zakończenia konkursu.

 

5. Niezbędnym do otrzymania nagrody konkursowej warunkiem jest podanie adresu odbioru nagrody mieszczącego się w obszarze dostaw Organizatora (do sprawdzenia tutaj: https://ntfy.pl/gdzie-jestesmy). Jeśli wyłoniony Uczestnik nie poda adresu mieszczącego się w określonym zasięgu, Komisja konkursowa ogłosi nowego zwycięzcę.

 

6. Nagroda w postaci cateringu zostanie zrealizowana dla Laureatów Konkursu na koszt firmy NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna. 

 

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna i Wege Siostry Sp. Z o.o.

 

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram i Facebook, ani z nim związany. 

 

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU ORAZ PRAWA DO ZDJĘĆ

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu swojego adresu email do kontaktu w sprawie przekazania nagrody.

 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

3. Odpowiedzi opublikowane przez uczestników konkursu mogą zostać wykorzystane przez spółkę NTFY Jeżak Rabiej Spółka Komandytowo-Akcyjna oraz Wege Siostry SP. Z o.o. do celów marketingowych.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.wegesiostry.pl