top of page

Regulamin konkursu: Pomidorowy Sierpień 2022

 

Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “Pomidorowy Sierpień” (dalej: „Konkurs”) jest firma Wege Siostry Sp. Z o. o., prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Józefosławiu (05-509), mieszczącą się przy ul. Magnolii 8/2, posiadająca numer NIP: 1231389760 (dalej: „Organizator”).

 2. Organizator przeprowadza Konkurs w serwisie społecznościowym Instagram (dalej: „Instagram”).

 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i Instagram.

 4. Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników, zwanych w dalszej części Uczestnikami. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, w celu wzięcia udziału w Konkursie zgodnie z ustalonymi jego zasadami. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad oraz spełnienia wszystkich warunków, które uprawniają do udziału w Konkursie. 

 7. Celem Konkursu jest promocja roślinnej alternatywy dla sera – Toczonego z Nerkowców z Suszonymi Pomidorami i Czosnkiem Niedźwiedzim.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia Konkursu miały ukończone 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające swoje konto osobiste na portalu Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. 

 4. Każdy Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego na portalu Instagram.

 5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

 6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się i postępowania zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem jego postanowień bez zastrzeżeń oraz z zapoznaniem się z Polityką Prywatności (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

 7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 8. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki uczestnictwa określone w Regulaminie oraz umieszczenie nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz niezbędnych danych Laureata: imię i nazwisko, nazwa użytkownika na portalu Instagram (www.instagram.com/wege_siostry) celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie działania Organizatora poinformuj o tym Organizatora wyrażając swój sprzeciw lub nie bierz udziału w Konkursie.

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 9 sierpnia (12:00) do dnia 15 sierpnia (do 23:59) 2022 roku (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

 2. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod postem Organizatora opublikowanego w serwisie społecznościowym Instagram na oficjalnym profilu marki Wege Siostry (www.instagram.com/wege_siostry) w dniu 9 sierpnia 2022 roku o godzinie 12:00, w którym Uczestnik ma za zadanie zgadnąć ile kg suszonych pomidorów zostało zużyte w roku 2021 ro produkcji Toczonych z suszonym pomidorem i czosnkiem niedźwiedzim (dalej: „Zadanie Konkursowe”). 

 3. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez opublikowanie Pracy Konkursowej w Czasie Trwania Konkursu na jednym z oficjalnym profilu marki Wege Siostry.

 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa. Komisja w szczególności ocenia wykonane Zadanie Konkursowe oraz wyłania 1 laureata Konkursu. Komisja podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności czuwa nad prawidłowością przebiegu procedury konkursowej, wyłania laureatów Konkursu i decyduje o przyznaniu Nagród. Komisja dysponuje pełną swobodą w podejmowaniu decyzji opisanych w niniejszym ustępie, a kryterium wyboru jest odpowiedź jak najbardziej zbliżona do prawdziwej wartości (odgadnięcie konkretnej liczby).

 5. Osoby, które wygrają Konkurs są Laureatami Konkursu.

 6. Ogłoszenie Laureatów nastąpi najpóźniej dzień po zakończeniu konkursu. Ogłoszenie Laureatów będzie miało miejsce w komentarzach pod postem informującym o konkursie na Instagramie Organizatora. 

 7. Osoba dodająca komentarz w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe (dalej: „Praca Konkursowa”) oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w ramach Pracy Konkursowej. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich polegające na zgłoszeniu Pracy Konkursowej, w tym także na zgłoszeniu Pracy Konkursowej, której nie jest twórcą lub do której nie posiada autorskich praw majątkowych.

 8. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu, regulacjami portalu społecznościowego Facebook i Instagram; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym oraz prac naruszających prawa autorskie.

 9. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie z roszczeniem związanym z naruszeniem praw autorskich do utworów wykorzystanych przez Uczestników podczas tworzenia Pracy Konkursowej, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od obowiązku świadczenia na rzecz osób trzecich jakichkolwiek świadczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i pokryć roszczenia tych osób trzecich w pełnej ich wysokości, na każde żądanie Organizatora.

 10. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator ma prawo zdyskwalifikować tego Uczestnika od udziału w Konkursie. Weryfikacja zachowania Uczestnika przez Organizatora może mieć miejsce nie tylko w trakcie trwania Konkursu, ale także w trakcie jego przygotowania i po jego zakończeniu, pod warunkiem, że zachowanie Uczestnika jest związane z Konkursem.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodami dla laureatów Konkursu, zwaną w dalszej części Regulaminu oddzielnie „Nagrodą” lub łącznie „Nagrodami”, jest zestaw roślinnych alternatyw dla sera i masła marki Wege Siostry: 5 x  Toczone z Nerkowców (smaki: 2 x pomidorowy, szczypiorkowy, chipotle, czarnuszka), Smarowaniec z Nerkowców z Wędzoną Papryką i Klasyk, Vermezan z Nerkowców i ze Słonecznika, OdełŻa Roślinna z Nerkowców, Torba płócienna Wege Siostry.

 2. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce najpóźniej dzień po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu na portalu Instagram (www.instagram.com/wege_siostry). O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem portalu Instagram w komentarzu pod postem z wynikami Konkursu oraz w wiadomości prywatnej.

 3. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi przez Organizatora Konkursu pocztą lub kurierem.

 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia Nagród nieodebranych w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu na inne cele Organizatora.

 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną nagrodę.

 6. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody. 

 7. Organizator podejmie wszelkie działania, aby dostarczyć Nagrody laureatom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika (brak odpowiedzi na wiadomości prywatne wysyłane przez Organizatora Laureatowi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu lub podanie przez Laureata błędnych danych adresowych oraz brak możliwości uzyskania poprawnych danych adresowych w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników Konkursu).  

 

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora

 1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie portal Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 3. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o wynikach Konkursu na swoim profilu na portalu Instagram, a dodatkowo Laureatów Konkursu poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach portalu Instagram lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu (o ile taki adres będzie widoczny dla Organizatora w związku z ustawieniami prywatności danego Uczestnika Konkursu).

 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im na portalu Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników na portalu Instagram;

 2. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich;

 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta na portalu Instagram.

§ 6. Dane osobowe

 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu tj. m.in. na potrzeby wyłonienia Laureatów Konkursu oraz zidentyfikowania Laureatów Konkursu, skontaktowania się z Laureatami Konkursu po rozstrzygnięciu, przyznania i przesłania laureatowi Konkursu Nagrody.

 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez administratora danych osobowych umieszczone są w Polityce Prywatności stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Postanowienia dotyczące Regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

 2. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na podstronie www.wegesiostry.pl  z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony internetowej.


 

§ 8. Prawa autorskie

 1. W momencie opublikowania Pracy Konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na wykorzystanie Pracy Konkursowej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na oficjalnym profilu Wege Sióstr na Facebooku i Instagramie (www.facebook.com/wegesiostry, www.instagram.com/wege_siostry);

b) w zakresie rozpowszechniania –Pracy Konkursowej w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych.

§ 9. Postanowienia Końcowe

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 2. W wypadku wystąpienia w okresie trwania Konkursu siły wyższej mającej wpływ na przeprowadzenie Konkursu w sposób częściowy lub całkowity, Organizator zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego odwołania Konkursu.

 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2022 roku.

 

Załącznik nr 1 Polityka Prywatności

Polityka Prywatności - Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Konkurs

Ponieważ podałaś/eś nam swoje dane osobowe zgłaszając swój udział w Konkursie, poniżej informujemy, co z nimi robimy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

W razie pytań lub uwag prosimy o kontakt z biuro@wegesiostry.pl 

I. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest cel oraz podstawa prawna ich przetwarzania?

Zakres danych osobowych jakie przetwarzamy obejmuje informacje, które podajesz w zgłoszeniu konkursowym, czyli imię, nazwisko, nazwa użytkownika na portalu Facebook lub Instagram oraz adres email. Nie masz obowiązku podania danych, przy czym ich brak uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Możemy przetwarzać informacje na temat Twojego udziału w Konkursie (np. zajęte miejsce). 

Dane te są zbierane w celu organizacji, rozliczenia oraz realizacji Konkursu, a także w celach promocyjnych Organizatora.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać również w celach promocyjnych Organizatora Konkursu, takich jak zaproszenie do udziału w organizowanych przez Organizatora wydarzeniach lub konkursach.

Podstawą prawną w zakresie związanym z Twoim uczestnictwem w Konkursie jest zawarcie i wykonanie umowy (regulaminu) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie promocji Organizatora, obrony przed ewentualnymi roszczeniami i w celach statystycznych – nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W zakresie niezbędnych rozliczeń, w tym podatkowych i także ew. archiwizacji z tym związanej, działamy na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane jako Uczestnika Konkursu przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Konkursu, a w celach promocyjnych (np. zaproszenie do udziału w innych organizowanych przez Organizatora wydarzeniach) do czasu rezygnacji przez Ciebie z przetwarzania danych w tym celu. 

Imię i nazwisko zwycięzcy Konkursu może zostać opublikowane w Internecie (na portalu społecznościowym Facebook lub na Instagramie), a w związku z tym być dostępne w tym medium bezterminowo.

Okres przetwarzania może jednak ulec wydłużeniu w przypadku ewentualnych roszczeń, w szczególności o terminy ich przedawnienia, sporów lub jeśli będą tego ode mnie wymagały przepisy prawa.

III. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskają wyłącznie odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora, partnerzy, doradcy lub audytorzy – w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków. Twoje dane mogą np. zostać przekazane dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, innym podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić Konkurs, w tym komunikację z uczestnikami lub wysyłkę Nagród (np. firmom kurierskim).

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez administratora do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku opublikowania imienia i nazwiska Laureata Konkursu w Internecie (np. na portalach społecznościowych), katalog odbiorców tych danych będzie nieograniczony. 

Możemy też być zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub w celach podatkowych.

IV. Dane administratora danych

Zuzanna Rzymanek, Magdalena Rzymanek Paczkowska, Tomasz Edward Paczkowski, Tomasz Henryk Lewandowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Wege Siostry sp. z o. o.” z siedzibą w Józefosławiu (05-509), mieszczącą się przy ul. Magnolii 8/2, posiadająca numer NIP: 1231389760

V. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Dostęp do danych – możesz zwrócić się do nas o informację, jakie dane osobowe przetwarzamy na Twój temat.

Sprostowanie danych – masz prawo do żądania sprostowania danych, które są/staną się nieprawidłowe albo niekompletne.

Odwołanie zgody – zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz odwołać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Usunięcie danych – w pewnych sytuacjach, jeśli chcesz, aby dane zostały usunięte, RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym.

Ograniczenie przetwarzania – w pewnych sytuacjach możesz żądać abyśmy ograniczyli swoje  działania co do zasady wyłącznie do przechowywania informacji na Twój temat.

Przenoszenie danych – masz prawo do otrzymania Twoich danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi.

Sprzeciw – w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz sprzeciwić się operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy swoje przetwarzanie na prawnie uzasadnionym interesie. 

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie.

Zawsze bez powodu możesz sprzeciwić się przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz taki sprzeciw – nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych w tym celu.

Skarga do organu nadzorczego – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155. Listę lokalnych organów nadzorczych w UE wraz z ich danymi kontaktowymi możesz znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

Oczywiście jeśli masz uwagi odnośnie tego, jak działamy, zachęcamy Cię w pierwszej kolejności do bezpośredniego kontaktu z biuro@wegesiostry.pl.

bottom of page